Nowoczesne Wyposazenie

THERA TRAINER TIGO 538 passive and activ
THERA TRAINER TIGO 538 passive and activ

THERA TRAINER TIGO 538 passive and activ
THERA TRAINER TIGO 538 passive and activ

THERA TRAINER TIGO 538 passive and activ
THERA TRAINER TIGO 538 passive and activ

1/2
AVERO CLASSIC lifting tub
AVERO CLASSIC lifting tub

AVERO CLASSIC lifting tub
AVERO CLASSIC lifting tub

AVERO CLASSIC lifting tub
AVERO CLASSIC lifting tub

1/2
BEKA HOSPITEC SENTA PUR L transport and
BEKA HOSPITEC SENTA PUR L transport and

BEKA HOSPITEC SENTA PUR L transport and
BEKA HOSPITEC SENTA PUR L transport and

BEKA HOSPITEC SENTA PUR L transport and
BEKA HOSPITEC SENTA PUR L transport and

1/2
BEKA HOSPITEC HYDROAIRJET2 centrifuge of
BEKA HOSPITEC HYDROAIRJET2 centrifuge of

BEKA HOSPITEC HYDROAIRJET2 centrifuge of
BEKA HOSPITEC HYDROAIRJET2 centrifuge of

BEKA HOSPITEC HYDROAIRJET2 centrifuge of
BEKA HOSPITEC HYDROAIRJET2 centrifuge of

1/2
MEDEN INMED centrifuge of lower limbs
MEDEN INMED centrifuge of lower limbs

MEDEN INMED centrifuge of lower limbs
MEDEN INMED centrifuge of lower limbs

MEDEN INMED centrifuge of lower limbs
MEDEN INMED centrifuge of lower limbs

1/2
BEKA HOSPITEC MEDY device for dry hydroa
BEKA HOSPITEC MEDY device for dry hydroa

BEKA HOSPITEC MEDY device for dry hydroa
BEKA HOSPITEC MEDY device for dry hydroa

BEKA HOSPITEC MEDY device for dry hydroa
BEKA HOSPITEC MEDY device for dry hydroa

1/2
BTL 6000 SHORTWAVE shortwave diathermy a
BTL 6000 SHORTWAVE shortwave diathermy a

BTL 6000 SHORTWAVE shortwave diathermy a
BTL 6000 SHORTWAVE shortwave diathermy a

BTL 6000 SHORTWAVE shortwave diathermy a
BTL 6000 SHORTWAVE shortwave diathermy a

1/2
OCEAN FORTE PC bathtub for underwater ma
OCEAN FORTE PC bathtub for underwater ma

OCEAN FORTE PC bathtub for underwater ma
OCEAN FORTE PC bathtub for underwater ma

OCEAN FORTE PC bathtub for underwater ma
OCEAN FORTE PC bathtub for underwater ma

1/2
POLARIS 2SCANNER laser therapy apparatus
POLARIS 2SCANNER laser therapy apparatus

POLARIS 2SCANNER laser therapy apparatus
POLARIS 2SCANNER laser therapy apparatus

POLARIS 2SCANNER laser therapy apparatus
POLARIS 2SCANNER laser therapy apparatus

1/2
BTL 4710TL device for ultrasound therapy
BTL 4710TL device for ultrasound therapy

BTL 4710TL device for ultrasound therapy
BTL 4710TL device for ultrasound therapy

BTL 4710TL device for ultrasound therapy
BTL 4710TL device for ultrasound therapy

1/2
BTL 4920 TOPLINE magnetic therapy appara
BTL 4920 TOPLINE magnetic therapy appara

BTL 4920 TOPLINE magnetic therapy appara
BTL 4920 TOPLINE magnetic therapy appara

BTL 4920 TOPLINE magnetic therapy appara
BTL 4920 TOPLINE magnetic therapy appara

1/2
MULTITRONIC MT-7P electrotherapy apparat
MULTITRONIC MT-7P electrotherapy apparat

MULTITRONIC MT-7P electrotherapy apparat
MULTITRONIC MT-7P electrotherapy apparat

MULTITRONIC MT-7P electrotherapy apparat
MULTITRONIC MT-7P electrotherapy apparat

1/2
BH FITNESS KHRONOS G260 electromagnetic
BH FITNESS KHRONOS G260 electromagnetic

BH FITNESS KHRONOS G260 electromagnetic
BH FITNESS KHRONOS G260 electromagnetic

1/1
BH FITNESS MERCURY Electric treadmill
BH FITNESS MERCURY Electric treadmill

BH FITNESS MERCURY Electric treadmill
BH FITNESS MERCURY Electric treadmill

1/1
BH FITNESS CARBON BIKE PROGRAM H8705 Ele
BH FITNESS CARBON BIKE PROGRAM H8705 Ele

BH FITNESS CARBON BIKE PROGRAM H8705 Ele
BH FITNESS CARBON BIKE PROGRAM H8705 Ele

1/1
SOLLUX LUMINA lamp for infrared illumina
SOLLUX LUMINA lamp for infrared illumina

SOLLUX LUMINA lamp for infrared illumina
SOLLUX LUMINA lamp for infrared illumina

1/1
KRIOPOL R26 cryotherapy apparatus
KRIOPOL R26 cryotherapy apparatus

KRIOPOL R26 cryotherapy apparatus
KRIOPOL R26 cryotherapy apparatus

1/1